مقاله موجبات و آثار ابطال گواهینامه حق اختراع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق تطبیقی از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: موجبات و آثار ابطال گواهینامه حق اختراع
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخترع
مقاله گواهینامه حق اختراع
مقاله ابطال
مقاله قابلیت ثبت اختراع
مقاله افشاء اختراع
مقاله قانون ثبت اختراعات
مقاله طرح های صنعتی و علائم تجاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: امینی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامه حق اختراع، بمنزله اعتبار تام و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامه حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدوده حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) امکان اقامه دعوا برای ابطال گواهینامه حق اختراع را با اثبات موجبات مقرر در ماده مذکور پیش بینی نموده است. نتیجه چنین دعوایی، ممکن است ابطال تمام یا بخشی از گواهینامه حق اختراع باشد که در این صورت حقوق مترتب بر آن از زمان ثبت زایل می گردد. ابطال گواهینامه و زوال حقوق ناشی از آن، ممکن است بر حقوق و مسولیت اشخاص ثالث از جمله طرفین قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع و اشخاص نقض کننده حقوق مذکور تاثیرگذار باشد.