سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مولوی اردکانی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله به چگونگی پروسه ی طراحی و تحلیل ساختار یک موبایل ربات در مدلنیمه صنعتی می پردازیم این ربات که نمونه ی تلفیقی و بهینه سازی شدهی دو ربات دیگر می باشد به خاطر سیستم ویژه ی حرکتی آن دارای کارکردی خاص اما کاربردهای متفاوتی است که بهدلیل محدودیت های موجود جهت ارائه ی آنها در قالب یک مقاله فقط یکی از کاربردها رسم شکل برروی سطوح و درنتیجه متعلقات ویژه ی آن تشریح شده است با توجه به فراخور محتوایی کنفرانس برایند کلیمقاله در جهت تشریح سیستم کنترلی ربات شامل نرم افزار و سخت افزار می باشد اگرچه با توجه به گستردگی و چند جانبگی علم رباتیک همچنین اقتضائات ویژهی موبایل روبات ها در طراحی مثل تحلیل محیط پیش بینی شرایطی خاص و ساخت مثل قابلیت انعطاف و سازگاری با محیط بطور مختصر به موضوعات دیگر از جمله ساختار مکانیکی و محاسبه ی خطا در شرایط مختلف خواهیم پرداخت .