مقاله موانع کاربرد انرژی خورشیدی از دیدگاه گلخانه داران استان تهران و البرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: موانع کاربرد انرژی خورشیدی از دیدگاه گلخانه داران استان تهران و البرز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژی خورشیدی
مقاله گلخانه داران تهران و البرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیمرادیان پرناز
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی موانع موثر در کاربرد انرژی خورشیدی از دیدگاه گلخانه داران استان تهران و البرز انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه گلخانه داران استان تهران و البرز میباشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب انجام شد. اندازه نمونه بدست آمده با استفاده از فرمول کوکران ۳۲۷ نفر بدست آمد که روایی آن به وسیله پانل متخصصان تایید شد و پایایی آن با محاسبه آلفایکرونباخ، ۰٫۹۴ گزارش گردید. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه، داده ها با استفاده از نرم افزارهای  SPSS V17 و Winbugs مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که عدم آگاهی مدیران نسبت به مزایای کاربرد انرژیهای خورشیدی در گلخانه ها، فقدان نیاز سنجی آموزشی گلخانه داران و عدم مشارکت محققان و مروجان، مهمترین موانع موثر در کاربرد انرژی خورشیدی میباشد.