سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود باقری – استادیار و عضو هیئت علمی
مریم نمازیان – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده:

کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در پیشبرد توسعه و بالندگی جوامع دارد و به عنوان عامل اساسی در ایجاد ازرش اقتصادی در جامعه تلقی می شود. هدف اصلی مقاله ی حاضر بیان موانع کارآفرینی در ایران، بومی سازی آن و ارائه ی راهکارهایی به منظور اثربخشی کارآفرینی بر پیشبرد توسعه ی کشور می باشد. روش مورد استفاده بر حسب هدف فوق، کاربردی و شیوه ی مطالعه بر حسب روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی می باشد. بر اساس نتایج تحقیق عدم توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و به ویژه فرهنگی در زمینه ی کارآفرینی باعث کاهش کارآیی و اثربخشی فعالیت های کارآفرینی در ایران گردیده است.