سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میرزا حسن حسینی – دکتری مدیریت بازرگانی_عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سید حسین اورعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور واحد غرب تهرن
سمیرا دلاور اصفهان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور واحد غرب تهرن

چکیده:

کارآفرینی نقش بسیارکلیدی درپیشبرد توسعه و بالندگی جوامع دارد و به عنوان عامل اساسی درایجاد ارزشهای اقتصادی درجامعه تلقی میشود هدف اصلی مقاله حاضربیان موانع کارافرینی درایران بومی سازی آن و ارایه راهکارهایی به منظور اثربخشی کارافرینی برپیشبرد توسعه کشور می باشد روش مورد استفاده برحسب هدف فوق کاربردی و شیوه مطالعه برحسب روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد براساس نتایج تحقیق عدم توجه به ابعاد اجتماعی اقتصادی و سیاسی و بویژه فرهنگی درزمینه کارافرینی باعث کاهش کارایی و اثربخشی فعالیتهای کارافرینی درایران گردیده است.