سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رستم پوررشیدی – دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی
مجیدرضا دهمرده کمک – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

کارآفرینی نقش بسیارکلیدی درپیشبرد توسعه و بالندگی جوامع دارد و به عنوان عامل اساسی درایجاد ارزش اقتصادی درجامعه تلقی میشود هدف اصلی مقاله حاضر بیان موانع کارافرینی درایران بومی سازی ان و ارایه راه کارهایی به منظور اثربخشی کارافرینی برپیشبرد توسعه کشور می باشدروش مورد استفاده برحسب هدف فوق کاربردی و شیوه مطالعه برحسب روش تحقیق توصیفی ت حلیلی می باشد براساس نتایج تحقیق عدم توجه به ابعاد اجتماعی اقتصادی و سیاسی بو به ویژه فرهنگی درزمینه کارافرینی باعث کاهش کارایی و اثربخشی فعالیت هایکارافرینی درایران گردیده است.