سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران
ابراهیم صالحی عمران – دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

چکیده:

از جمله عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود، فعالیتهای کارآفرینانه و برخورداری از روحیه کارآفرینی است. در حقیقت جامعه ای که از افراد کارآفرین برخوردار باشد، به طور حتم خواهد توانست با آرامش بیشتری مسیر توسعه را طی نماید. ولی با این وجود، موانع متعددی در این راستا وجود دارد که در صورت بی توجهی به آن، کارآفرینی نمی تواند به عنوان یک راهکار برای توسعه اقتصادی جامعه مطرح گردد. در همین راستا این مقاله به بررسی عوامل موثر بر چالش های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه مازندران پرداخته است، جامعه آماری این تحقیق کل دانشجویان و اساتید دانشکده علوم انسانی مازندران بوده، که ۱۰۷ دانشجو و ۲۵ عضو هیات علمی بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که علاوه بر عوامل فردی، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی و سازمانی می توانند به عنوان چالش در حوزه کارآفرینی رد دانشگاه مطرح گردند، جمع بندی نظر پاسخگویان نشان دهنده این است، که عوامل سازمانی به عنوان مهمترین مانع پیشروی کارآفرینی مطرح است.