مقاله موانع پذیرش پروژه مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: موانع پذیرش پروژه مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی مازندران)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروژه مدیریت چرا
مقاله بهره برداران
مقاله کارشناسان منابع طبیعی
مقاله مراتع ییلاقی مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: میربزرگی سیدعبدالصمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحی و اجرای مناسب برنامه های حفاظتی در اصلاح و احیا منابع طبیعی ضمن کاهش تخریب این منابع متضمن توسعه پایدار و مشارکت جوامع محلی است. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی موانع پذیرش پروژه مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را ۱۸۰ نفر از کارشناسان شاغل و با زنشسته منابع طبیعی تشکیل دادند که در اکیپ ممیزی، تهیه طرح های مرتعداری، نظارت طرح ها و بخش مدیریتی یا ستادی فعالیت داشته اند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۴۳ نفر تعیین گردید. یافته های این پژوهش نشان داد رابطه معنی داری بین موانع پذیرش بهره برداران با پروژه مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان در عرصه های مراتع وجود دارد. نتایج آزمون بررسی هر یک از شاخص های موانع پذیرش حاکی از آن است که محدودیت وجود مراتع قشلاقی و میان بند می تواند بیشترین چالش را در پذیرش اجرای پروژه مدیریت چرا ایجاد نماید. با رتبه بندی متغیرها بر اساس شدت همبستگی مشخص گردید که کمبود علوفه مراتع و گرانی قیمت علوفه دستی ، ضعف در ارایه تسهیلات کم بهره، کاهش انگیزه مالکیت به دلیل برخورد کمتر با متخلفین و ضعف پیگیری و نظارت کارشناسان به ترتیب بیشترین همبستگی را با پروژه مدیریت چرا داشته اند. اما بین محدویت میزان سطح و سهم هر بهره بردار، توانایی و میزان آگاهی بهر ه برداران با پروژه مدیریت چرا رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد بین سابقه، تحصیلات و نوع همکاری کارشناسان با موانع پذیرش پروژه مدیریت چرا توسط بهره برداران رابطه معنی داری وجود ندارد.