سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آذر قلی زاده سرابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
سحر غفاریان – کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی موانع و مشکلات امنیت فرهنگی توریسم در شهر اصفهان انجام گرفته است و بدین منظور نقش و تاثیر ابعاد پنج گانه باورها و اعتقادات مذهبی مردم آداب و رسوم رایج در بین مردم اطلاع رسانی و تبلیغات سرمایه گذاریهای اقتصادی در بخش توریسم نیروی انسانی مجرب و ماهر برامنیت توریسم در شهر اصفهان مورد بررسی قرارگرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایش بود جامعه آماری تحقیق را کلیه راهنمایان تور عضو انجمن راهنمایان به تعداد ۱۲۰ نفر تشکیل داد که به دلیل محدودیت جامعه آماری کل ان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شام لدو بخش بود. بخش اول ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها شامل سن، جنس، تاهل ، تحصیلات ، سابقه خدمت و بخش دوم شامل ۵۰ سوال بسته در مورد متغیرهای اصلی تحقیق بود که اعتبار آن براساس آلفای کرونباخ ۰/۹۱ بدست آمد.