سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهوش زینی زاده –
شهرام علم –

چکیده:

شناخت علل و عواملی که زنان را از شرکت در فعالیت های ورزشی تفریحی کشورمان باز می دارد، می تواندموجب تدوین راهکارهایی جهت مشارکت هر چه بیشتر زنان در ورزش و در نتیجه ارتقاء سطح تندرستی وسلامت روانی و جسمانی آن ها شود. دف از این تحقیق بررسی موانع مشارکت دختران مقطع متوسطه شهرستان دزفول در فعالیت های ورزشی فوق برنامه بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که به شکل میدانی اطلاعات آنتوسط پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شده است. در این تحقیق ۷۸۳ نفر از ۳۶۸۶ نفر دانش آموزان این شهرستان به طور تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شدند و در این پژوهش از مدل سلسله مراتبی موانعاوقات فراغت استفاده شد که این عوامل در آن به سه طبقه ی موانع فردی، بین فردی و ساختاری تقسیم شده است. جهت تعیین پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که به ترتیب برای کل پرسش نامه ۰/۸۷ و۰/۸۲به دست آمد. تایج تحقیق نشان داد که در بین دختران شهرستان دزفول موانع فردی ، بین فردی و ساختاری نمی تواند به عنوان موانع مشارکت آن ها در فعالیت های ورزشی فوق برنامه باشد. بین تحصیلات پدر و مادر و موانع )فردی بین فردی و ساختاری( رابطه ای معکوس وجود دارد. همچنین بین میزان درآمد والدین و – موانع )فردی بین فردی و ساختاری( رابطه ای معکوس بدست آمد.