سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هادی نوروزی – کارشناس ارشد روابط بین الملل
امیر حجاری زاده – کارشناس سازمان خصوصی سازی مدیرکل دفتر امور عرضه وبازاریابی

چکیده:

خصوصی سازی صرفا درواگذاری سهام شرکت های دولتی خلاصه نمی شود خصوصی سازی فرایندی استکه درچارچوب مدل اقتصادی مبتنی بربازار آزاد قابل تبیین است صحبت از خصوصی سازی درایران یعنی واگذاری ۸۰ درصد اقتصادکشور به بخش غیردولتی خصوصی تعاونی این امر یعنیدگرگون کردن مناسبات اقتصادی و به تبع آن مناسبات اجتماعی سیاسی ورود اندیشه های سوسیالیستی ازم شروطه به بعد به ویژه ای شهریور ۱۳۲۰ به شکل گیر یو تقویت ایدئولوژی های چپ گرایانه منجر گردیده است و بنیانهای تفکر جمع گرایانه را شکل داده است که ازموانع عمده فکری درمیان روشنفکران اقتصادان و سیاستمداران بوده است ذهنیت شکل گرفته درجامعه ایرانی درطول یک صد سال گذشته به ویژه پس از شهریور ۱۳۲۰ نگاهی منفی به بخش خصوصی بورژوازی و سرمایه داری پیدا کرده ست ورود اندیشه های چپ سوسیالیستی به شکل جدی از دوران مشروطه به بعد و به ویژه با تاسیس حزب توده از شهریور ۱۳۲۰ به بعد تاروپود تفکر ایرانی درخصوص اقتصاد را به جمع گرایی و نفی فردیت و مالکیت خصوصی رانده است ایران برعکس جوامع غربی فاقد نظام فئودالی بودها ست با نگاهی به تاریخ مناسبات اقتصادی متوجه این نکته می شویم که نه دیدگاه معتقد به وجود فئودالیسم درایران مبین واقعیت تاریخی است و نه شیوه تولد آسیایی.