سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا بازدار اردبیلی – کارشناس ارشد اقتصاد – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
پیمان پژمان زاد – کارشناس ارشد راه و ترابری- پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

چکیده:

یکی از اجزای مهم هزینه ملی، سرمایهگذاری است. با عنایت به اهمیت سرمایهگذاری در اقتصاد و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و اشتغال، این مقاله با تبیین رفتار سرمایهگذاری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بخش حملونقل دریایی سعی دارد تا در جهت معرفی مکانیزمهای ایجاد رونق اقتصادی در کشور، برخی راهکارهای سیاستی را به سیاستگزاران اقتصادی ارائه نماید. در این مقاله، تلاش شده است تا تأثیر امنیت سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی بخش حملونقل دریایی کشور مورد بررسی قرار گیرد و مدل رشد اقتصادی بخش حملونقل دریایی کشور با در نظر گرفتن متغیر امنیت سرمایهگذاری ارائه شود. بدین منظور ابتدا متغیرهایی که بر امنیت سرمایه گذاری در ایران تأثیر دارند شناسایی و استخراج شدند و مدلهای اقتصادسنجی رشد اقتصادی بخش حمل ونقل دریایی کشور ، با استفاده از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی مانند امنیت سرمایه گذاری (IS) در کنار عوامل تولید سنتی نیروی کار( L) سرمایه گذاری(K) ، مورد برازش قرار گرفته است. نتایج ، به دست آمده با تئوریهای اقتصادی سازگار بوده ومعنادارمیباشند. به طور خلاصه، نتایج نشان میدهند که متغیر امنیت سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی بخش حملونقل دریایی کشور تأثیر مثبت و معنی دار دارد.