مقاله موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و فرهنگ از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت
مقاله ارتقاء زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی پور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینیان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ارتقا زنان به سمت های مدیریت ارشد و میانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اجرا گردید. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارمندان رسمی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر بودند که تعداد ۱۴۱ نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای اعتباریابی آن از متخصصان استفاده شد. پایایی پرسش نامه با آلفای کرونباخ محاسبه گردید. داده های آماری با استفاده از تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که موانع اجتماعی فرهنگی، سازمانی، خانوادگی و فردی بر عدم ارتقا زنان به سمت های مدیریت ارشد و میانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تاثیر دارند.