سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن تنانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
فاطمه مداح – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

خصوصی سازی هرچه هست و هرهدفی برآن مترتب باشد درهرصورت و درهر حال ازواقعیات الزامی و ضروری اجتناب ناپذیر جهان درعصرحاضر است درسده های اخیر به دلیل توسعه مدنیت و شکل گیری نهادهای مدنی و رواج حکومت های مردم سالار و تشکیل سازمان های سیاسی اقتصادی خدماتی و … دولت وارد عرصه فعالیت های اقتصادی و تصدیگری خدمات شده ولی سازمان های دولتی هیچگاه نتوانسته اند به شکل موفق موثری عمل نمایند دردهه های اخیر دولت ها به این نتیجه رسیده اند که باید فعالیت های اقتصادی دولت را آزاد کرده و به قول معروف به خصوصی سازی بپردازند دراین مقاله سعی کردیم که موانع خصوصی سازی درکشورایران را بررسی نماییم روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای بوده و نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که عمده موانع موجود برسرراه خصوصی سازی ایران درقالبه ای اقتصادی سیاسی سازمانی قانونی اداری و اجرایی قابل بررسی می باشد.