سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
علی شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
سپیده ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی مامایی

چکیده:

دراین مقاله موانع خصوصی سازی دربین بانکهای دولتی شهرستان سمنان مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است ابتدا با استفاده از تحقیقات گذشته و مصاحبه با کارشناسان امور بانکداری و از میان ده ها عامل شناسایی و درچهارگروه موانع قانونی موانع فرهنگی موانع ساختاری و موانع اجرایی طبقه بندی شدند اطلاعات و داده های مورد نیاز به وسیله دو پرسشنامه جمع آوری گردید پرسشنامه اول توسط ۶۶ نفر از کارکنان بانکهای دولتی تکمیل گردیدو از نرم افزار SPSS و آزمون دو جمله ای برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده شدو درواقع نهایی سازی عوامل صورت پذیرفت نتایج مبین این است که چهارعامل ذکر شده عاملی موثر برخصوصی سازی دربانکهای شهرستان سمنان می باشند به منظور اولویت بندی این عوامل پرسشنامه دیگری تهیه و توسط ۲۵ نفر ازخبرگان امور بانک داری تکمیل گردید و پس از ترسیم درخت تصمیم به روش AHP و با به کارگیری نرم افزار Expert Choice موانع خصوصی سازی درشهرستان سمنان به ترتیب زیراولویت بندی گردید موانع ساختاری، موانع قانونی، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، درپایان ضمن اولویت بندی تمامی زیرشاخه های موانع اصلی پیشنهاداتی درجهت رفع این موانع ارایه گردیده است.