سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
احسان قلی فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
لیلا صفا – گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در تعاونیهای دهیاری استان زنجان انجام پذیرفت به لحاظ روش پژوهش این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی – تبیینی محسوب می شود جامعه آماری این تحقیق را ۱۴۲ نفر از اعضای تعاونیهای هیاری در شهرستانهای زنجان ماهنشان ، ابهر، خدابنده و خرمدره تشکیل میدادند که براساس جدول مورگان وکرجسی تعداد ۱۰۳ نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای ب انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب استفاده PSSWin18 شدند برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده ازنرم افزار شد نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان موانع توسعه کارآفرینی در تعاونی های دهیاری در چهار عامل ساختاری محیطی روانشناختی و فردی – حرفه ای قرار میگیرند که این چهار عامل در مجموع در حدود ۵۹/۰۹ درصد از کل واریانس موانع توسعه کارآفرینی در تعاونی های دهیاری را تبیین می نمایند.