سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیدا جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشدترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

ازیک طرف به خاطر بهبود بخشیدن به روشهای سنتی تولیدات کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی وهمچنین تخفیف گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر به منظور نوسازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث ازتوجه به مسائل انسانی و ضرورت های سیاسی است موضوع توسعه روستایی و اهمیت ان آشکار می گردد توسعه روستایی جزئی از برنامه های توسعه هرکشور است که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی – اقتصادی جامعه روستایی به کار می رود این امر درمیان کشورهای جهان سوم که دولت ها نقش اساسی درتجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی برعهده دارند مورد پیدا می کند توسعه روستایی را میتوان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشرکم درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان درروند توسعه کلان شهر دانست آنچه امروزه درموردتوسعه درمناطق روستایی مطرح است توسعه پایدار روستایی است این مقاله که بهروش کتابخانه ای و استفاده ازمنابع الکترونیکی تهیه شده است تلاش دارد ضمن پرداختن به مفاهیم توسعه پایدار روستایی موانع و چالشهای ان را بررسی کرده و دراین رابطه راه کارهای لازم را ارایه نماید.