سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد تهران جنوب

چکیده:

حسابداری سیستمی اطلاعاتی است که باتمدن همزاد است وبه اندازه آن قدمت دارد.حسابداری همپا وهمراه با سایر دانش های فنی در طول زمان در پاسخ به نیازهای فزاینده و گوناگون بشری تکامل یافته و به صورت ابزاریکارآمد درخدمت پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف قرار گرفته است.وهمچنین پیچیدگی های سازمانی وگسترش معاملات تجاری دراغلب کشورها موجب شده است مدیران بنگاههای انتفاعی باتوجه به مسئولیت های خوددر-راستای دسترسی به اهدافسازمانی واحدی بنام حسابرسی داخلی تشکل دهند که این حسابرسی به منظور بررسی وارزیابی کنترلهای داخلی انجام می شود.علیرغم رشد و توسعه چشمگیر خدمات حسابداری وحسابرسی داخلیدر جوامع پیشرفته ویادرحال توسعه، شواهد نظریحاکیاز محدود بودن فعالیت اینحرفه ها در ایران است.هدف این تحقیق شناسایی موانع توسعه حسابداری و حسابرسی داخلی درایران وارائه راهکارهایی جهت بهبود این موانع می باشد. نتایج این تحقیق شرایط محیطی از جمله محیط اقتصادی و تخصص حسابداران وحسابرسان وبرقراریاستانداردهای مناسب و الزامات قانونی وتحقیقات بیشتر دراین زمینه هارا مهمترین عامل توسعه حسابداری وحسابرسی برمی شمارد.