سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه نقوی – کارشناسی ارشد مدیری ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
حبیب هنری – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
غلامعلی کارگر – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
مائده السادات رئیسی – کارشناسی ارشد تربی بدنی دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند پژوهش رشته تربی بدنی و علو ورزشی بر اساس مدل محتوایی وارد والوین بود. نمونه آماری ۶۲ نار از مدیران و کلیه اعضأی هیأت علمی دانشکدههای تربیت بدنی و علومورزشی که در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تدری میباشند. ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته، میزان روایتی پرسشنامه توسط متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیران و اعضأی هیأت علمی رشته تربیت بدنی و علتو ورزشتی تأیید و میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلاای کرونبتا ۰/۸۸محاستبه شتده است . نتتایج نشتان داد، مهمتترین موانتع بکتارگیری فنتاوری اطلاعات بر اساس مدل فرایندی مدل وارد الوین نبود اتااق نظر میتان متدیران دانشتکده هتای تریبت بدنی و علتو ورزشتی ، متخصصان فناوری اطلاعات و اعضأی هیأت علمی در زمینه کاربرد فنتاوری اطلاعتات )وزن ۰/۰۶۰برنامته ریتزی ضتعی بترای کاربرد فناوری اطلاعات )وزن ۰/۰۵۶۱نبود دید بلند مدت در بین اعضتأی هیتأت علمتی و متدیران نستب بته تتاثیرات فنتاوری اطلاعات در امر آموزش و پژوهش )وزن ۰/۰۵۲۳ می باشد.