سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل قربانی – کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد فیضی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
عادل شاه ولیزاده – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

هدف اصلی تحقیق، شناخت موانع ایجاد کسب و کار از دید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است. در این راستا از مدل عوامل محیطی فوگل و نیاوالی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل می باشد. با توجه به فرمول کوکران از بین ۱۳۰۰۰ نفر تعداد ۳۷۳ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۶ سوال طراحی، توزیع و در نهایت ۳۵۴ پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی تقویت و پایانی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰/۷۸ بدست آمد. برای تحلیل فرضیات از آزمون T مستقل و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که هر سه موانع عدم حمایت مالی و غیر مالی، شرایط اقتصادی و اجتماعی و شرایط قانونی از موانع ایجاد کسب و کارهای جدید رد جامعه آماری مد نظر می باشد. از بین شاخص های حمایتی مالی و غیر مالی میزان کاربردی بودن آموزش های ارایه شده در مراکز آموزش عالی، از بین شاخص های شرایط اقتصادی و اجتماعی شاخص تمایل به تغییر و از بین شاخصهای شرایط قانونی شاخص تشریفات اداری برای اخذ مجوز دارای بیشترین اولویت می باشند.