سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین پژوهش جهرمی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
جواد پور کرمی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله در پی شناخت موانع انتقال فناوری دانشگاهی است، از آن رو که غلفت و ناآگاهی درباره آن منتج به پارادوکس اروپایی می شود. لذا با بهره گیری از ادبیات موجود در حوزه موانع انتقال فناوری و استفاده از روش تحقیق فراترکیب و کاربرد مدل عمومی انتقال فناوری، عواملی از جمله تفاوت فرهنگی (کسب دانش، شناسایی مشکل و الگوی منبع به سمت تقاضا در دانشگاه در مقابل کساب سودی یافتن راه حلی و الگوی تقاضا به سمت منبع در صنعتی تفاوت هنجاری (دانش به عنوان کالای عمومی در دانشگاه در مقابل دانش به عنوان کالای نیماه خوصص در صنعت ی تفاوت انگیزه (شناخته شدن توسط همکار حرفه ای در دانشگاه در مقابل پاداش های مالی در صنعتی تفاوت هدف پژوهش و عامل زمان (تحقیقات بنیادین طولانی مدت دانشگاه در مقابل تحقیقات کاربردی کوتاه مدت در صنعتی تضاد منافع (انتشار سریع دانش در دانشگاه در مقابل تواحب دانش فنی در صنعتی موانع فردی(انتقال فناوری به عنوان وظیفه فرعی در دانشگاه در مقابل وظیفه اصلی در صنعتی موانع ساختاری (بوروکراسی دانشگاهی در مقابل انعطاف پذیری صنعتی ) و موانع نگرشی برخی مدیران صنعت به همکاری با دانشگاه را شناسایی می کند. هدف اصلی این جمع بندی، ایجاد و تسهیل ارتباط میان موضوعی است که به محققان کمک می کند حوزه های مطالعه نشده موانع انتقال فناوری که نیازمند تحقیق و شفا سازی هستند شناسایی شود