سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید وردی پسندی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
بهزاد فرخ سرشت – عضو هیئت علمی دانشگاه چالوس، دانشکده مدیریت،
مهران مختاری – عضو هیئت علمی دانشگاه چالوس، دانشکده مدیریت،

چکیده:

امروزه جهت گیری دولت ها و سازمان های دولتی در راستای ایجاد دولتی کارا و با بهره وری بالا با استفاده از فناوری های نوین فاوا است؛ بدیهی است در مورد سازمان های خصوصی و عمومی غیر دولتی مانندشهرداری ها نیز همینگونه است؛ اما باید در نظر داشت که این هدف با در نظر گرفتن همه فرصت ها و تهدیدات موجود در این زمینه ممکن است و راه اندازی این سازمان ها و یا استقرار شهرداری الکترونیک بهمنظور نیل به سوی شهری الکترونیک مستلزم شناسایی و رفع موانع موجود در این مسیر است. این تحقیق با هدف شناسایی موانع استقرار شهرداری الکترونیک از دیدگاه پرسنل شهرداری های غرباستان مازندران و با جامعه اماری ۲۵۰ و حجم نمونه ای برابر ۱۳۸ نفر با استفاده از جدول مورگان و روشنمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام گردید.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی بوده،همچنین در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و روش میدانی از نوع پرسشنامه استفاده شده است. محقق با توجه آزمون فرضیه های طرح شده در زمینه های مختلف مدیریتی، اقتصادی، فنی/ارتباطی فرهنگی/اجتماعی و قانونی/حقوقی و آزمون با استفاده از نرم افزارspssو آزمون تی تکنمونه ای و آزمون فریدمن به تحلیل داده ها پرداخته، که در یافته ها، ضمن اثبات تمام فرضیه ها و رتبه بندی مولفه های هر یک از شاخصها، موانع یا شاخصهای ۵ گانه نیز رتبه بندی که به این ترتیب ، موانع مدیریتی در صدر و موانعاقتصادی دارای نقش کمتری نسبت به سایر موانع بوده اند. و در پایان ضمن انجام نتیجه گیری به ارائه راهکارهایی متناسببا هر شاخصیا فرضیه می پردازیم.