سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین جودکی – دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
محمود حیدری – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

هدف این مطالعه شناسایی موانع بکارگیری سیاست عقد قرار دادو خرید خدمات از بخش خصوصی دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران است این مطالعه به شیوه موردکاوی مدیریتی و دریک بازه زمانی چهارساله انجام شد داده های پژوهش عمدتا از دو منبع بررسی مستندات و مشاهده به دست آمده و یافته ها ازطریق مرور مکرر داده ها و تحلیل محتوا حاصل شد موانع اجرای سیاست عقد قرار داد با بخش خصوصی را می توان به چهارگروه تقسیم نمود موانع مرتبط با کارفرما بیمارستان ضعف درطراحی تنظیم و نظارت برقرار دادها ودخالت درامور اجرایی پیمانکار موانع مرتبط با پیمانکاران ضعف توان مدیریتی و تخصصی و توجه به منافع کوتاه مدت موانع مرتبط با کارگران گروه فشارکارگری ، موانع مرتبط با فضای سیاستگذاری تفاوت بسیارزیاد شرایط کاری کارکنان رسمی و کارکنان شرکتی و مشکلات مربوط به مدیریت . نگاه جامع به موانعی که از دیدگاه بازیگران مختلف این عرصه کارفرما پیمانکار کارگران و دولت برشمردیم نشان میدهد که همه این موانع کم و بیش معلول ضعف نظام مدیریت دولتی هستند.