مقاله موانع اجرای شیوه های غیردارویی کنترل درد در کودکان و راهکارهای ارائه شده توسط پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان) از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: موانع اجرای شیوه های غیردارویی کنترل درد در کودکان و راهکارهای ارائه شده توسط پرستاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت درد
مقاله کودکان
مقاله کادر پرستاری بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحقیقات نشان می دهند که درد کودکان هنوز به خوبی اداره نمی شود. تسکین با روش های غیردارویی درد علاوه بر مقرون به صرفه بودن، تهاجمی نبوده و فقط به عملکرد پرستار بستگی دارد.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین موانع مهم و راهکارهای ارئه شده توسط پرستاران برای اداره مناسب غیردارویی درد کودکان انجام شد.
روش کار: ای ن مطالعه توصیفی در بین تمامی پرستاران بخش های داخلی – جراحی (تعداد ۵۰ نفر) مرکز آموزشی – درمانی کودکان تبریز در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قسمت اول آن شامل مشخصات فردی – اجتماعی پرستاران، قسمت دوم سوالات مربوط به موانع اجرای شیوه های غیردارویی کنترل درد (۲۰ سوال) و قسمت سوم سوالات مربوط به راهکارهای عملی (۲۰ سوال) در جهت بکارگیری روش های کنترل غیردارویی درد کودک می باشد، که با مقیاس لیکرت سه درجه ای سنجیده شد. پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی (آلفای کرونباخ) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت.
نتایج: پرستاران مهمترین مشکلات خود را بترتیب، بالا بودن ساعات کاری (۲٫۸۴±۰٫۳)، کمبود وقت و سنگینی بار کاری (۲٫۷۶±۰٫۵) و کمبود پرسنل (۲٫۷۲±۰٫۵) گزارش نمودند. از مهمترین راهکارهای ذکرشده توسط پرستاران می توان به ترتیب به افزودن تعداد پرسنل (۲٫۸۲±۰٫۴)، آموزش والدین کودک جهت آشنایی و بکارگیری این روش ها (۲٫۷۸±۰٫۴)، آموزش پرسنل جهت ارتقای مهارت برقراری ارتباط با کودک (۲٫۷۶±۰٫۵) اشاره کرد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد پرستاران برای اداره مناسب غیردارویی درد، راهکارهای متعددی را در حیطه های پرسنلی، آموزشی، مدیریتی و محیطی ارزیابی می نمایند، که بررسی و تحلیل داده های این مطالعه بیانگر آن است که شاخص ترین راهکار برای رفع این مشکل افزایش تعداد پرسنل می باشد. لذا به مدیران و مسوولین حرفه ای پیشنهاد می گردد این راهکارها را جهت رفع مشکلات موجود در اولویت کاری خود قرار دهند.