مقاله موانع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در موسسات مالی و اعتباری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: موانع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در موسسات مالی و اعتباری
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصی سازی
مقاله خصوصی سازی مالکیت
مقاله خصوصی سازی مدیریت
مقاله موسسات با مالکیت دولتی
مقاله کوچک سازی
مقاله موسسه مالی و اعتباری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسوند نورمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مباحث مهم دهه های اخیر در اقتصاد جهان و ایران موضوع خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیت های اقتصادی دولت بوده است. خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی به عنوان یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان فعالیت های دولت و سایر بخش های اقتصادی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول کارایی اقتصادی و اجتماعی بیشتر تعریف شده است. در این تحقیق تلاش می شود موانع و مشکلات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در موسسات مالی و اعتباری بطور موردی موسسه مالی و اعتباری قوامین، بررسی شود. این بررسی شامل دو فرضیه اصلی (درونی و بیرونی) و ۹ فرضیه فرعی (۴ فرضیه فرعی مرتبط با موانع درونی و ۵ فرضیه فرعی مرتبط با موانع بیرونی) است. تحقیق حاضر از نظر نوع، کاربردی مقطعی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیق اکتشافی محسوب می گردد. شایان ذکر است که جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران عالی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین در شهر تهران (۵۱ مدیر عالی) به علاوه ۱۰ نفر از کارشناسان سازمان خصوصی سازی است و به دلیل اندک بودن تعداد جامعه، برای نمونه از شیوه سرشماری استفاده شده است. یافته های تحقیق که از یک نمونه ۶۱ نفره و از طریق بررسی اسناد و مدارک، پرسشنامه و مصاحبه حاصل شده است، نشان می دهد که جامعه مورد پژوهش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با موانع درونی (ساختار، سطح تعهد کارکنان و فرهنگ درون سازمانی) و موانع بیرونی (فرهنگی؛ سیاسی؛ اقتصادی، اجتماعی و قانونی) مواجه است.