مقاله موانع اجرای آموزش به بیمار در مراقبت های بالینی از دیدگاه پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۳۳۲ تا ۳۴۱ منتشر شده است.
نام: موانع اجرای آموزش به بیمار در مراقبت های بالینی از دیدگاه پرستاران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بیمار
مقاله موانع آموزش به بیمار
مقاله مراقبت بهداشتی
مقاله پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اورنگ مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی فرد ساره
جناب آقای / سرکار خانم: پروینیان نسب علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وجدانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش به بیمار به عنوان یکی از استاندارد ها ی کیفیت مراقبت پرستاری و از معیارهای اعتباربخشی سازمان ها ی ارائه دهنده خدمات بهداشتی است که برخی شواهد موجود بیانگر نارسایی در این زمینه است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع آموزش به بیمار در ابعاد مدیریتی، فردی مراقبتی و بیمار و همراهان از دیدگاه پرستاران انجام گردید.
روش ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی با مشارکت ۲۷۱ پرستار شاغل در بیمارستان ها ی دانشگاه علوم پزشکی جهرم که به صورت سرشماری وارد پژوهش شدند، در سال ۱۳۹۲ انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی و پایایی به بررسی موانع آموزش به بیمار در سه بعد مدیریتی، فردی مراقبتی و بیمار و همراهان پرداخت. داده ها با محاسبه فراوانی نسبی پاسخ ها در هر گویه و فراوانی وزنی در بین حیطه ها تحلیل شد.
نتایج: اغلب پاسخ دهندگان با نقش بازدارنده هر سه بعد مدیریتی (۸۸٫۹%) فردی مراقبتی (۵۲%) و بیمار و همراهان (۸٫۷۶%) در اجرای برنامه آموزش به بیمار موافق بودند. مهم ترین موانع آموزش به بیمار در بعد مدیریتی کمبود وقت به خاطر تراکم بار کاری (۱٫۸۷%)، در بعد فردی مراقبتی، عدم برنامه ریزی آموزش به بیمار در کار روزانه پرستاران به عنوان یک وظیفه (۲٫۶۴%) و در بعد بیمار و همراهان شناخته نشدن نقش پرستاران به عنوان معلم نزد بیماران و جامعه (۳٫۷۲%) بود.
نتیجه گیری: عوامل مدیریتی به عنوان مهم ترین بعد موانع آموزش به بیمار شناخته شدند. لذا پیشنهاد می گردد مدیران با اقداماتی نظیر تامین تعداد پرسنل کافی، در اولویت قرار دادن آموزش توسط پرستاران در وظایف روزانه و فرهنگ سازی برای پذیرش آموزش از سوی بیماران این امر را در پرستاران ترغیب نمایند.