سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مردانی – دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشجو، کارشناسی ارشد جامعه شناسی
سیروس احمدی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

با وجود مزایای استفاده از دوچرخه و گسترش دوچرخه سواری در بسیاری از کشورها هنوز در کشور ما شناخت مردم از صنعت دوچرخه و فرهنگ دوچرخه سواری اندک است. در تبیین این امر دیدگاه های متعددی ارائه شده است، مانند: بی نظمی ترافیکی موتوری و خطرات ناشی از آن برای دوچرخه سواران، الودگی هوا، روسازی نامناسب، وضعیت اقلیمی، شیب های طولی تند و عدم توجه به دوچرخه سواری در برنامه ریزی های سیاست گذاری، طراحی و مدیریت شهرها. به نظر می رسد برخی عوامل اجتماعی- روانی نیز در تبیین استفاده از دوچرخه مؤثرند، مانند: منبع کنترل( درونی یا بیرونی) می تواند عامل مؤثری بر گرایش فرد به استفاده از دوچرخه باشد اینکه فرد تحت تأثیر عقاید و نظریات خودش است یا عقاید، تلقینات و قدرت دیگران بر گرایشات فرد در استفاده از دوچرخه مؤثرند، نگرش فرد به دوچرخه سواری(ارزیابی پیامدها)، هنجارهای ذهینی(انگیزه ی تبعیت از دیگران یا فشار اطرافیان)، تنزیل پرستیز اجتماعی(در مقایسه ی صعودی فرد با دیگران)، دینداری(در میان بانوان)، عزت نفس(ارزیابی شهص از ویژگی های خود: احساسی که شخص نسبت به خود دارد)، تعارض عناصر شناختی فرد، شرکت در مباحثه ی گروهی، عادت به رفتار، الگو و سرمشق اجتماعی، تقلید و طبقه ی اجتماعی فرد. در این نوشتار با روش اسنادی- کتابخانه ای سی در بررسی این عوامل داریم.