سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هستی اقدس طینت – تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه گروه شیمی فیزیک
سهیلا جوادیان – تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه گروه شیمی فیزیک
حسین غریبی – تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه گروه شیمی فیزیک
علیرضا تهرانی بقا – تهران پژوهشکده علوم و فنون رنگ

چکیده:

باقی ماندن مواد فعال سطحی در محیط زیست اثرات مخربی همچون آلودگی آبهای سطحی جذب این مواد توسط گیاهان و سبزیجات رشد بی رویه جلبک ها و کاهش اکسیژن آب و مرگ و میر موجودات آبزی و .. دارد با توجه به اینکه قوانین جدید این است که محصولات با خطر محیط زیستی باید با محصولاتی که برای استفاده امن تر هستند جایگزین شوند در حال حاضر سنتز و کاربرد مواد فعال سطحی زیست تخریب پذیر از توجه ویژه ای برخوردار است مواد فعال سطحی قابل شکستن مواددوگانه دوستی هستندکه یک اتصال ضعیف در ساختار مولکول وارد شده استکه این اتصال ضعیف معمولا ولی نه همیشه بین زنجیر آب گریز و سرقطبی میب شاد محرک اصلی برای توسعه و سنتز مواد فعال سطحی قابل شکستن جدید بهبود خواص زیست تحریب پذیری آنها است و سرعت زیست تحریب پذیری برای چندین ماده فعال سطحی مطالعه شده است