سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدموسی میرابوالحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
دلشاد قادریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
مهدی تاجبخش شیشوان – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
مهدی قیاسی – دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

آب یکی از اجزای عمده بافت های گیاهی بوده کهدر فرایندهای فتوسنتز و تجزیه و انتقال مواد و عناصر معدنی دخالت داشته و وجود آن برای رشد و افزایش اندازه سلولها ضروری است و بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی مرتبط با رشد تحت تاثیر کاهش آب قرار میگیرند رستگار ۱۳۷۲ اثرات زیان آور خشکی بطور کلی در سلولها و بافتهایی که در مراحل رشد و توسعه سریعهستند بیشتر مشخص است سرمدنیا و کوچکی ۱۳۶۸ در سالهای اخیر به مواد ضدتعرق به عنوان وسیله ای جهتکاهش تلفات آب از برگهای گیاه توجه زیادی شده است تقریبا یک درصد از کل آبی که ریشه جذب می کند برای مصرف گیاه استفاده می شود و ۹۹-۹۸ درصد بقیه بصورت بخار آب از گیاه خارج شده و وارد جو می شود سرمدنیا و کوچکی ۱۳۶۸ موسوی وشایان ۱۳۶۴ . یکهکتار مزرعه سبز در حال رشد روزانه می تواند تا ۹۴۰۰۰ لیتر آب را بصورت تعرق از دست بدهد اگر راهی عملی برای کاهش این مقدار تعرق یافت شود و از مواد شیمیایی مخصوص و موثر استفاده شود نیاز به آب مخصوصا درمناطق خشک تا حدی زیادی کم می شود . موسوی و شایان ۱۳۶۴