سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن عدل – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب
الیاس حکمت شعار – کارشناس ارشد عمران زلزله

چکیده:

مواد افزودنی بتن و نقش موثر آن دربراوردن شدن نیازهای بشر و درنهایت توسعه درزمینه های مختلف با توجه به مزیت های بتن و برداشته شدن بعضی از موانع استفاده از بتن با افزودن مواد گوناگون همواره مورد توجه بشر بوده و درگسترش کاربرد بتن و برداشتن شدن موانع استفاده ازاین ماده کمک شایانی کرده است گسترش روزافزوناستفاده از بتن درموارد گوناگون با توجه به پیدایش همین مواد میسر شده ودرحال گسترش می باشد مواد افزودنی درانواع مختلف و کارایی های مختلف بوده و شناخت این مواد کمک شایانی به استفاده هرچه صحیح تر این مواد و جلوگیری از نتیجه معکوس این مواد می باشد دراین راستا با توجه به مشخصه های مختلف بین این مواد دسته بندی های مختلفی انجام شده که شناخت آن بسیار موثرخواهد بود.