سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داریوش مهدیزاده بیت بکلو – کارشناس مهندسی عمران – کارشناس ارشد صنایع (سیستم ها)

چکیده:

در صنعت نفت و گاز ، مخازن ذخیره نسبت به نوع نیاز در مدلهای مختلف طراحی و اجرا میشوند که به طور کلی به مخازن بدون سقف و سقفدار تقسیمبندی میشوند . همچنین مخازن سقفدار نسبت به نوع موادی که در آنها ذخیره میشود به صورت مخازن سقف ثابت fix roof)و یا مخازن با سقف شناور(floating roof ساخته میشوند. در مواردی که فشار ماده مورد نظر برای ذخیره سازی زیاد نباشد ولی سمی و آتشزا باشد مخزن را به صورت سقف ثابت میسازند .پروژه مخازن پروپان / بوتان ، جزء مخازن سقف ثابت میباشد که هدف از اجرای آن ذخیره و نگهداری گازهای مایع منجمله پروپان / بوتان جهت جلوگیری ا ز هدر رفتن آن و در نهایت صادر کردن مایعات مربوطه و ایجاد درآمد ارزی و همچنین استفاده در تأسیسات جانبی صنایع نفت و گاز کشور میباشد .