سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل وزیری – دانشگاه زابل گروه کتابداری و اطلاع رسانی
رضا رجبعلی بگلو – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آمارها و شاخصهای موسسه اطلاعات علمی ISI) به عنوان چارچوبی برای سنجش و ارزیابی تولیدات و فعالیتهای علمی، همواره مورد توجه متخصصان علمسنجی و سیاستگذاران امر پژوهشدر کشورهای مختلف قرار داشته است. مقاله حاضر نیز با استفاده از شاخصهای فوق، وضعیت علوم مهندسی هوافضای ایران و جهان طی دو دهه گذشته را در پایگاه وب آو ساینس WOS) جهت سنجش دقیق تولیدات علمی مهندسی هوافضا در سطح بینالملل بر اساس شاخصهای همکاری علمی کشورها، نشریات برتر منتشر کننده تولیدات علمی، مدارک و زبانهای نمایه شده مورد بررسی قرار است. نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر نشان میدهد طی دو دهه گذشته در حوزه مهندسی هوافضا در مجموع ۴۵۱۷۴ عنوان تولید علمی بازیابی شد که بیش از ۴۱ درصد تولیدات علمی پژوهشگران هوافضا توسط نویسندگان کشور آمریکا نوشته شده است و پس از آن نویسندگان انگلستان و آلمان قرار گرفتهاند. کشور ایران با ۱۸۲ عنوان تولید علمی در رده ۳۳ کشورهای جهان در حوزه مهندسی هوافضا قرار گرفته و حدود ۴۰ /. درصد از کل تولیدات هوافضای جهان را به خود اختصاص داده است. نویسندگان ایرانی نیز بیشترین تولیدات علمی خود را در نشریه AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY در قالب مقالات نشریات و به زبان انگلیسی تولید و منتشر کردهاند. دانشگاههای صنعتی شریف، خواجه نصیر توسی، علم و صنعت ایران و صنعتی امیرکبیر از دانشگاههای پیشرو ایران در این حوزه میباشند. کشور ژاپن با ۱۵۲۴ ، رژیم صهیونیستی با ۴۲۴ و ترکیه با ۲۶۲ عنوان تولید علمی به ترتیب در درههای ۱۸ ،۶ و ۲۶ جهانی قرار گرفتهاند