سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسین سیادت – استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی،
سعیده جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،
سارا شفاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده:

در این مقاله براساس روش تحقیق کاربردی و مطالعه موردی، سازمان شهرداری مشهد را مدنظر قرار داده وفرآیند خرید کالا و خدمات از طریق تحقیق و بررسی انتخاب و مورد بازبینی و مهندسی مجدد قرار گرفته است. با در نظر گرفتن تحلیل نقاط قوت و ضعف و فاکتورهای موفقیت و سه فاکتور زمان، هزینه و کیفیت، بهروشهایی ارائه شده و طی نظرسنجی از طریق پرسشنامه تاثیر آنها بررسی شده است. از جمله نتایج مهمی که از اعمال بهروشها حاصل میشود این است که با خودکارسازی وظایف و اتوماسیون کردن آنها، واگذاری برخی وظایف به بخش خصوصی و همچنین جابهجایی وظایف درون سازمانی، تعیین مدیران موردی میتوان باعث کاهش خطاهای انسانی، بهبود کارایی، صرفهجویی در زمان و هزینههای نیروی انسانی و کاهش تعدد آنها، افزایش رفاه کارکنان و در نهایت افزایش رضایت تامینکنندگان و کارکنان شد.