سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آمنه دهقان میرک آباد – دانشگاه صنعتی اصفهان
فریده بهداد – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
ناصر ملاوردی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه سازمانها برای حفظ و بقای خود و رقابت در+AF231عرصههای جهانی، ناگزیر به اعمال دگرگونیهای بنیادین ناشی از طراحی مجدد فرآیندهای کسبوکار با درنظر گرفتن کلیه جوانب و منابع اعم از داراییهای مشهود ونامشهود میباشند. مدیریت د انش بهطور تأثیرگذار قادر است ایدههایی برای کمک به اجرای بهتر فرآیندها ارائه نماید. همچنین موجب میشود تا ازطریق تعاملات مجریان فرایندها، آموزش مؤثرتری ارائه شود. هدف اصلیاین پژوهش بهبود فرآیند تحقیقات در شرکت توزیع برق یزد با استفاده از روش مهندسی مجدد و همچنین درک دانش موجود در دفتر تحقیقات و بهرهبرداری از آن در این راستا میباشد. در این بررسی فرآیند انجام پروژههای تحقیقاتی مد نظر است که با استفاده از روش مدلسازی فرآیندهای کسبوکار ابتدا به تحلیل وضعیت موجود پرداخته ، سپس موضوع بهبود این فرآیندها دنبالشدهاست. در ادامه بر اساس تحلیلها و بررسیهای انجامشده نقشه فرآیندهای واحد تحقیقات در وضعیت موجود و باید بطور دقیق و کامل ترسیم شده، درنهایت با انجام یک تحلیل مقایسهای تأثیر اجرای مدلپیشنهادی با استفاده از روشهای تخمین زمان بررسی شدهاست. این تحلیل نشان میدهد که اصلاحات اعمال شده در فرآیندها به عنوان نمونه میتواند زمان انجام پروژهها را تا حدود ۱۵ ماه (از حدود ۴۲ ماه به ۲۷ ماه) کاهش دهد