سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضا جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدا
ناصر حافظی مقدس – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا سلوکی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یک رودخانه به دفعات مقطع عرضی پروفیل طولی دوره جریان والگوی خود را به وسیله فرایندهای آبشستگی فرسایش انتقال و ته نشینی رسوب و دخالتهای انسانی تغییر میدهد به منظور پایدار نمودن توسعه فرهنگی و اقتصادی در مناطق مجاور یک رودخانه درک این فرایندها ضروری می باشد زیرا جابجایی حلقههای مئاندر در هر سال سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی روستاها، شهرها ، جاده ها، پل ها، سازه های ابی وبالاخره کلیه تاسیسات کنار رودخانه را در معرض تخریب قرار میدهد محدوده اصلی موردمطالعه رودخانه سیستان از محل سد کهک تا دریاچه هامون هیرمند بهطول ۷۲ کیلومتر میباشد. نکته قابل توجه در این زمینه که بیشتر موردتوجه برنامه ریزان فضایی است معضلات حریم رودخانه ای ونحوه تعیین آن است زیرا غالبا حریم رودخانه ها براساس ضرائب انسانی مانند ابعاد اتومبیل و … تعیین می شود حال آنکه این حریم تابعی از شرایط طبیعی و ازچنین ضرایبی تبعیت نمی کند این تصور سبب شده که اشغال فضاهادرحاشیه رودخانه ها بعضا با مکانیسم و رفتاررودخانه درتعارض و تقابل قرارگیرد و مشکلات خاصی را برای بهره برداران ایجاد نماید.