سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود همت فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد اسلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
فاطمه لطفعلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
وحید شفیعی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

چکیده:

با افزایش جمعیت جوامع و سامزان ها نیز به سرعت درحال گسترش و پیشرفت هستند و پیچیدگی آنها نیزروبه فزونی است کارافرینی دریک تعامل چندسویه یعنی هم درمفهوم ایجاد اشتغال ایجاد تحول ازراه نوآوری و بهبود فرایندها و بهعنوان عامل کلیدی دررشد و توسعه اقتصادی به شدت مورد نیاز است کارافرینی درعصرمدرن امروزی یکی ازاصلی ترین راهبردهای بنیادی هرکشور محسوب میشود و یکی ازمعیارهای مهم تمایز کشورهای تسوعه یافته و جهان سوم را میتوان درمیزان کارایی و عملیاتی کردن کارافرینی درمفاهیم مختلف آن برشمرد خلاقیت یکی ازصفات مشخص و بارزکارافرینان است که با نوآوری عجین شده و رهیافتهای مختلفی را به همراه می آورد مهندسی خلاقیت TRIZ یک روشه هوشمند را فراهم می آورد که جایگزین سعی و خطا شده و با استفاده ازروش شناسی زمان ارایه محصولات و خدمات جدیدتر را کاهش داده و بطور اساسی فرصت اختراع ونواوری را افزایش میدهد.