سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طوبی عابدی – عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
رویا عابدی – دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده:

مفهوم اصلی مهندسی اکولوژیکی عبارتست از مهندسی اکولوژیکی اکوسیستم که ایجادواحیا اکوسیستمهاست هدف مهندسی اکولوژیکی بازسازی و ا یا اکوسیستمهایی است ک بطور قابا ملا حظ های توسط فعالیتهای انسانی تخریهاده اند و همچنین توسع اکوسیستمهای پایدار جدید ک ارزاهای انسانی و اکولوژیکی دارند بطور خاصمنابع متعارف انرژی کاهش یافت را در بر می گیرد و در پی افزایش و تقویت خدمات اکوسیستم است طرح نمون برداری توسط سیستماطلاعات جغرافیایی توسع می یابد بطوریک ابتدا قطعهات نمونه را طبهر پهراکنش و پواهش گونه ههای چوبی از روی عکسهای رکتیفای اده در منطق پخش می کنند و سپس وا دهای نمون برداری با استفاده از نمون برداری طبق بنهدیاده در فعالیتهای انسانی معرفی می اوند در نتیج آنالیز فضایی و آماری ب ترتی نقش های در معرض خطرآسیب پذیری و محدوده بر اساس ار وب مفهومی بدست می آیند با در نظر گرفتن این اصول بسیاری از مهندسان جنگها می توانند با استفاده از فرآیندهای فیزیکی و زیستی اکوسیستمها را ایجاد و یا احیا کنند