سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید فروغی – کارشناسی معماری
مریم قنبری زکی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

روشهای مختلفی برای بررسی فرایندها و محصولات وجود دارداین روشها درطول سالیان گذشته توسعه پیدا کرده اند کهاز آنجمله فن مهندسی ارزش است که هدف از به کارگیری آن بررسی تحلیلی و سیستماتیک فرایند و محصول به نحوی است که موجب کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی شود مهندسی ارزش یک مبحث جدید نیست بلکه بیش از نیم قرن است که این موضوع به عنوان یک تکنیک مطرح شده است و بیشتر در ابعاد طراحی به کاررفته است سابقه اجرایی این روش درایران شاید حدود یک دهه باشد و اغلب استفاده از این روش درطر حهای عمرانی صورتگرفته است نکته قابل ذکر این استکه مهندسی ارزش درپروژه های متفاوت قابل اجراست و تنها درزمینه پروژه های صنعتی دخیل نیست بلکه در اغلب فرایندها و براساس فلسفه ای که شاید از پنج دهه پیش شکل گرفته قابل تعمیم است.