سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی مختاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه
مرتضی رحیمی دیزجی – مهندسین مشاور توسعه ( معاونت مهندسی) ، شرکت مهندسی سپاسد.
حسن عبدی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ

چکیده:

سیستم طرح انتقال آب خرمالو به سد نرماب، از یک کانال روباز و یک تونل انتقال تشکیل شده است ولی در طراح یها همیشه ناشناخت ههای متعددی وجود دارد که حین اجرا نمایان م یشوند. با ظاهر شدن این ناشناخت هها، روش مهندسی ارزش رشد و نمو پیدا م یکند. مسیر کانال روباز خرمالو از داخل جنگل و زمی نهای زراعی عبور م یکند. وجود جنگل و مشکلات مربوط به تملک اراضی، لزوم به کارگیری مهندسی ارزش در طرح فعلی مسیر انتقال آب خرمالو، با هدف ترکیب تونل زیرزمینی و کانال روباز خرمالو با یک رشته تونل و بهین هسازی طراحی تونل از نظر فنی و اقتصادی به جای کانال، را می ساند. این طرح به منظور بهبود و اصلاح طرح نهایی مسیر انتقال آب و بالا بردن ضریب اطمینان عملکرد طر حهای پیشنهادی و پی شبینی عملکرد در حال تهای مختلف همراه با به حداقل رساندن هزین ههای اجرای طرح به وسیله بهینه کردن طراحی طرح انجام گرفت. مراحل اجرای طرح ذکر شده با توجه به داد ههای موجود عبارتند از: انتخاب بهترین مسیر برای تونل ( با در نظر گرفتن حرکت ثقلی آب) ، مشخص کردن شکل و ابعاد مقطع تونل، تعیین مشخصات سیستم نگهداری در صورت نیاز به سیستم نگهداری، تعیین تحکیمات اولیه و پوشش داخلی تونل، تحلیل پایداری تونل در چند مقطع بحرانی از تونل با استفاده از نر مافزارهای عددی، محاسبه هزین ههای کل طرح و مقایسه آن با هزین ههای طرح قبلی ( کانال و تونل) خرمالو.