سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالعلی محمدحسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
پیمان فتحی رضایی – کارشناس شرکت آب منطقه ای

چکیده:

اگر تاریخچهی تکوین یک شبکه آبیاری و زهکشی بررسی شود، سه مرحلهی مهم و مشخص قابل تفکیک خواهند بود. این سه مرحله عبارتند از مرحله طراحی ، مرحلهی ساخت . مرحلهی بهره برداری، امروزه مراحل طراحی و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی حتی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه نیز دارای ضوابط ، استانداردها و سیستمهای اجرایی مشخص و تبیین شدهای است که هر یک از مراحل طراحی و ساخت مطابق با آن سیستمها اجرا میگردد. با این حال علی رغم وجود قوانین مشخص که بر پایهی استانداردهای موجود، طرح و اجرای پروژهها را رقم میزنند. استفاده از خلاقیت فردی و جمعی بهسازی متدهای طرح و اجرا را ناممکن نمیسازد. بنابراین نیاز به راهکارهای جدیدی که همسو با قوانین و استانداردهای موجود، سعی در بهینه سازی و تکمیل آن قوانین و استانداردها دارند به صورت یک نمود عینی هویدا شده و بستر مناسبی را برای تحقیق در چگونگی و پیشبرد کارها مهیا مینماید. موقعیت سد مخزنی نازلو بر روی رودخانه نازلوچای در ۲۵ کیلومتری شمال غربی ارومیه می باشد . ازعمده اهداف احداث این سد تأمین آب مورد نیاز شبکه نازلو می باشد. سطح کل اراضی شبکه در حدود ۵۰۴۱۰ هکتار شامل ۲۹۱۷۳ هکتار اراضی بهبود و ۲۱۲۳۷ هکتار اراضی توسعه، برآورد شده است. مطالعات مهندسی ارزش طرح شبکه آبیاری و زهکشی نازلو با هدف بهبود ارزش پروژه(افزایش کارکردها وبهبود کیفیت و کاهش هزینه)، تاثیرات عمده ای بر جریان کار، کیفیت، کارآیی و یا سایر جنبه های غیرکمی پروژه داشته و محاسبات هزینه ای در خصوص آنها بدون انجام مطالعات دقیق غیرممکن و از حیطه ی اهداف این تحقیق خارج بود.