سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیات الله سرلک – کارشناس ارشد مهندسی عمران – خاک و پی، نماینده مجری طرح در شرکت آب منط

چکیده:

اصولاً ب ههنگام کردن و بازنگری مطالعات مرحله دوم در پروژ ههای بزرگ خصوصا آ ندسته ازپروژهایی که میان تکمیل مطالعات و تأمین اعتبار جهت شروع ساخت آنها فاصله زمانی زیادی وجود دارد، از ضروریات بوده و باعث استفاده بهینه از منابع اصلی(منابع طبیعی، نیروی انسانی، منابع مالی و زمان)خواهد شد. راه های دسترسی به سدهای برق آبی از موارد مهم این پروژهاست بنحوی که عدم دقت در انتخاب بهترین گزینه باعث افزایش ناگهانی هزینه های پروژه در تمامی مراحل تکمیل مطالعات، اجرا و بهره برداری خواهد شد. لذا مقاله حاضر ضمن تأکید بردقت در انتخاب بهترین گزینه راه دسترسی ولزوم بکارگیری فنی مهندسی ارزش در مدیریت اجرایی پروژ ههای فوق، ب هصورت خاص به ارائه یک طرح پیشنهادی جهت تغییر مسیر راه دسترسی به سد بر قآبی لیرو از مسیر مصوب قبلی به مسیری جدید واقع در استان لرستان، شهرستان الیگودرز م یپردازد. این طرح پیشنهادی که اولین بارتوسط نگارنده مقاله ارائه شده، پس از دوسال کار کارشناسی و پیگیر یهای زیاد وبازدیدهای میدانی مورد پذیرش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مسئولین مربوطه قرار گرفت به نحوی که در جلسههیئت محترم دولت به استان لرستان در سال ۱۳۸۹ این طرح ( احداث راه دسترسی به سد لیرو از مسیر الیگودر ز) مورد تصویب قرار گرفت. در ادامه به یک طرح پیشنهادی جهت اتصال زنجیر های س دهای رودبار لرستان و لیرو به سد ذالکی واقع در حوضه رودخانه دز م یپردازد.