سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر نجفی – دکترای مهندسی عمران- سازه، معاونت مهندسی، شرکت بلندپایه، تهران
مهدی فریدونی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – ساز ههای هیدرولیکی، شرکت بلندپایه، تهران
آرش صادقی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت، شرکت بلندپایه، تهرا
رضا شیخی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت، شرکت بلندپایه، تهرا

چکیده:

مهندسی ارزش۱ ، مجموع های از راهکا رهای سازمان یافته برای بهین هسازی اهداف معینی از فرآیند پروژه و کاهش همزمان هزین ههای ساخت است. هر اندازه به کار بستن این روش در چرخه حیات پروژه اولویت زمانی بالاتری داشته باشد، سهم بیشتری در کاهش هزین ههای غیر ضروری پروژه ایفا خواهد کرد. تحقیق حاضر، حاصل به کارگیری مهندسی ارزش در مراحل طراحی و ساخت شف تهای آببر نیروگا ههای بر قآبی است. به عنوان مطالعه موردی، نتایج به دست آمده در قالب پیشنهاداتی برای مراحل طراحی و ساخت پوسته شف تهای آببر سد و نیروگاه کارون ۳ گزارش شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان تغییر محسوس در هزین ههای ساخت شف تها به واسطه در نظر گرفتن فرضیات متفاوت طراحی و همچنین بهبود راندمان کاری و کاهش هزین هها با استفاده از رو شهای اجرایی مناسب در طول ساخت است. در بخش طراحی، تغییر در فرضیات مربوط به اشتراک باربری سنگ پیرامونی شف تهای آببر منجر به صرفه جویی ۳۰ درصدی در هزین ههای ساخت پوسته شفت شد. همچنین انتخاب روش اجرای بتن پوسته بر اساس نتایج مهندسی ارزش، موجب کاهش ۷۵ درصدی زمان ساخت شفت و در نتیجه کاهش هزین ههای اضافی و تسریع در بهر هبرداری نیروگاه شد.