سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد قیصری کرستانی – لیسانس مهندسی عمران عمران

چکیده:

سد و نیروگاه کارون ۴ در ارتفاعات زاگرس و در یال جنوبی تاقدیس نامتقارن کوه سفید واقع شده است. پرده آ ببند و زهکش این سد براساس شرایط زمی نشناسی و زمی نشناسی ساختمانی ، اتصال به پابده ، سهولت حفاری و تزریق و انطباق با گالر یهای داخلی بدنه سد ، طراحی و جانمایی شده است. گالر یهای پرده آ ببند حین احداث تغییرات زیادی را پشت سر گذارد که به لحاظ فنی ، اجرایی و همچنین کاهش زمان ، هزینه و ریسک اجتنا بناپذیر بود. یکی از مه مترین تغییرات ایجاد شده در این راستا و حین عملیات اجرایی ، طرح تغییر تراز گالری تزریق شماره ۲ واقع در جناح راست سد ( ۲RG از ۹۷۴ به ۹۹۸ بوده که منتج از دلایل متعدد وابسته به شرایط کارگاه در آن زمان است. این مقاله به بررسی میزان کاهش احجام عملیات اجرایی ، صرف هجویی در زمان و حذف هزین ههای قابل توجه احداث تونل و جاد ههای دسترسی این طرح در راستای مهندسی ارزش می پردازد.