سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن پورمحمدانوریان – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران
فرامرز اسلامیان –

چکیده:

شیب بالادست بدنه سدهای خاکی و سنگریزهای، در مقابل ضربات ناشی از اموا ج دریاچه محافظت م یش ود تا فرسای ش تدریجی بدنه صورت نپذیرد. متداولترین حفاظ رویه این سدها، ریپراپ بوده و بایستی دارای مشخصاتی است که در برابر جریانهای سطحی، هوازده نشده و در مقابل نیروی شدید حاصل از امواج، در شرایط طوفانی مقاومت نمای د. تهیه ، حمل و اجرای مصالح ریپراپ، سهم قابل توجهی از هزینههای طرح را شامل میشود و بنابراین، انتخاب مص الح مناسب از لحاظ کمی، کیفی و اقتصادی نیازمند دقت و توجه زیادی است. با توجه به اهمیت لایه ری پراپ در عملکرد مناسب بدنه سد گتوندعلیا، عل یرغم فاصله حمل طولانی معادن سنگ آهک به ساختگاه سد نسبت به معادن ماسه سنگی، و هزین ههای افزونتر استخراج انفجاری این نوع سنگها، بعلت برتری کیفی مصالح سن گآهک، استفاده از این مصالح برا ی ری پراپ نشی ببند و پوشش محافظ بالادست بدنه در بالای تراز حداقل بهر هبرداری از نیروگاه ( تراز ۱۸۵ بدنه) انتخاب و مصالح ماسه سنگی برا یریپراپ زیر این تراز بدنه در نظر گرفته شد. در راستای مطالعا ت و تغییرات حاصل ا ز مهندس ی ارزش، جهت کاهش هزینههای طرح، با توجه به مطالعات اولیه، بررسی های تکمیلی و آزمایشگاهی مجددی انجام شد. با جداسازی محدود ههای مناسب معادن ماسهسنگی و کنترلهای مداوم آزمایشگاهی، بدون کاهش محسوس کیفی، استفاده از مصالح ماسه سنگی در ترازبالاتر از رقوم حداقل بهر هبرداری نیز مورد تائید قرار گرفته و صرفه جویی در حدود ۲/۵ میلیاردتومان درهزینه هی طرح حاصل شد