سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زین العابدین روحانی – کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی – دانشکده صنایع ، دانشگاه
میربهادر قلی آریانژاد – استاد ، ،دکترای تحقیق در عملیات رئیس گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و ص
روح اله فرخی کشکولی – دانشجوی کارشناسی ارشدMBAدانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام ن

چکیده:

تحقیقات بسیاری در زمینه مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی داخل و خارج از کشور انجام شده اماآنچه که تاکنون درایران مورد توجه قرار نگرفته بحث مهندسی ارزش در امور خدماتی به خصوص در بخش بهداشت و درمان می باشد . مهندسی ارزش، که در صنعت بهداشت و درمان با نام آنالیز ارزش شناخته می شود، امروزه به ابزاری استراتژیک برای کاهش هزینه های سازمان در زمینه خرید و چرخه ارزش مواد تبدیل شده است.. نتایج این تحقیق مؤید این موضوع است که آنالیز ارزش می تواند در کشف فرصت های ناب صرفه جویی، بسیار کارا و اثربخش بوده و تمرکز سازمان را به سمت حیاتی ترین نواحی هدایت کند.لذا استفاده از این تکنیک می تواند به عنوان یک ابزار استراتژیک در سازمان عمل نموده و در استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه ها به خصوص در بخش بهداشت و درمان نقش مؤثری داشته باشد این تحقیق که برای اولین بار در سازمانهای بهداشتی و درمانی در ایران انجام گردیده به بررسی نقش مهندس ی ارزشدرفرایندپذیرش بیماران سرپایی در یکی از درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز می پردازد. روش پژوهش این تحقیق به صورت موردی، مداخله ای و کاربردی به منظور بهبود فرآیند پذیرش بیماران سرپایی می باشد.جامعه آماری این پژوهش بیماران و کارکنان یکی از درمانگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل می دهند .روش نم و نه گ ی ری تص ادف ی س اده و پرس ش ن ام ه بوده است .با تلفیق مهندسی ارزش و روش گسترش عملکرد کیفیتQFD و پس از برگزاری کارگاههای مهندسی ارزش با اجرایی نمودن ایده های مطرح شده نظیر استفاده ا ز تکنولوژی و فن آوریهای جدید شاهد کاهش حدود ۳۰ درصدی در مدت زمان پذیرش بیماران یعنی چیزی حدود ۲۳۳۳ ساعت روز صرفه جویی زمانی جهت کل مراجعین مجتمع خواهیم بود. علاوه بر آن استفاده از این تکنیک منافع دیگری از جمله کاهش هزینه های مربوط به انرژی،کاهش تعداد دفع ات مراجعه بیمار به مجتمع درمانگاهی فوق جهت اخذ نوبت،کاهش تعدادکارکنان پذیرش و صندوق،افزایش رضایت بیماران وکارکنان و .. … برای مجتمع فوق در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به صرفه جویی و کاهش مصارف نادرست خواهد شد