* مقالات مروری

این مقالات اگرچه اطلاعات علمی تازه ای به دست نمی دهند، اما آنها با تجزیه و تحلیل اطلاعات متنشر شده قبلی در مجلات یا کتب علمی در یک موضوع خاص و ارزیابی و نقد نوشته ها، محققین را در درک مبانی موضوع مورد نظر کمک می نمایند. یک مقاله مروری خوب اغلب یکی از مهمترین روش های گسترش سطح علمی است. در این نوع مقالات نویسنده کارهای پژوهشی انجام شدم قبلی را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله طرح و بررسی می کند. نویسنده در این مقالات به ارتباطات، تناقض ها و محدودیتهای موجود توجه نموده و با ارائه پیشنهاد مقاله را به پایان می رساند.

مقالات مروری معمولاً نسبت به مقالات کامل ارزش کمتری دارند. چنین مقالاتی باید از اطلاعات موجود مفاهیم یا اطلاعات جدیدی را ارائه دهند که قبلاً در متن نبوده یا حداقل در سطح مشابهی از جزئیات نیستند. این مقالات نباید مانند خلاصه های ادبی خسته کننده به نظر آیند (نظیر مقالات مروری سالانه در زمینه های مختلف نظیر Plant Physiology ,J. Molecular Biology کاملاً برای خواننده دارای مفهوم باشد و شرح دهنده عنوان مقاله در قالب این مفاهیم باشد. مقاله مروری باید دربرگیرنده موضوعی باشد که یک خلاصه علمی  نیاز دارد و همزمان طیف کاملی از موضوع مورد نظر را پوشش دهد. مقاله مروری نباید فقط به مقالات مربوط به نویسنده مقاله مروری محدود شود. این مقالات دورنمایی از کل موضوع را ارائه میدهند و به طور معنی داری با مفهوم مورد نظر مرتبط هستند. نویسنده این مقالات باید در انتخاب تمام کارهای انجام شده که مورد مرور واقع شده است با همگرایی متعادلی برخورد نماید.

*مقالات انتقادی منظور از مقاله انتقادی بررسی در باره موضوع به چاپ رسیده یا به چاپ نرسیده از نوع پژوهشهای بنیادی یا کاربردی است. در این بررسی نویسنده ضمن توضیح مطالب، نکات قوت و ضعف آن را ذکر نموده و به ارائه روشی جهت رفع نواقص و یا تکمیل موضوع میپردازد. گروهی مقالات انتقادی را جزء مقالات مروری میدانند ولی گروهی آن را در دسته جداگانه طبقه بندی می کنند.