سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا یعقوبی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فرحناز عبدالله زاده – دانشگاه تهران، مرکز آموزشهای الکترونیکی
آزاد رحمانی – دانشگاه تهران، مرکز آموزشهای الکترونیکی
لیلا کاظمی –

چکیده:

تلفیق مفاهیم آموزش الکترونیکی و کاربرد فن آوری اطلاعات، انتقال اطلاعات حوزه پزشکی را تسهیل نموده ، موجب ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و کاهش هزینه های آموزشی می شود. بر همین اساس این پژوهش جهت بررسی نگرش و مهارت دانشجویان پرستاری تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفته است. این مطالعه توصیفی در سال ۱۳۹۰ انجام شد. شرکت کنندگان پژوهش ۹۷ نفر از دانشجویان پرستاری تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. جهت تعیین مهارت و نگرش دانشجویان پرستاری از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاد از نرم افزار spss17 و آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. بررسی داده ها نشان داد که محدوده ی سنی دانشجویان بین ۴۳-۲۳ بوده و بیشتر دانشجویان (۶۴/۶%) مونث و ۳۵/۴% مذکر بودند. دسترسی دانشجویان به رایانه متصل به اینترنت ۶۱% بود، مهارت دانشجویان از بعد سواد رایانه ای، در زمینه اینترنت و فنون جستجو بود. بیشترین درصد دانشجویان ورد پژوهش (۶۳/۹%) در حیطه سود رایانه ای در سطح متوسط، د رحیطه توانمندی استفاده از اینترنت (۷۸/۴%) در سطح متوسط قرار داشتند. نگرش بیشترین درصد دانشجویان در رابطه با یادگیری الکتروینکی (۸۲/۵%۹ در سطح قرار داشت. با توجه به نگرش مثبت دانشجویان پیشنهاد م یگردد هر چه سریعتر مقدمات ارتقا اموزش از طریق اجرای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی بخصوص فراهم گردد.