سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پژمان هاشمیان –

چکیده:

رضامندی بسترموفقیت وکامیابی است، هنررضایت اززندگی بستری آرام برای پیشرفت فراهم می سازد، رضایت اززندگیهنگامی شکل می گیرد که انتظارمااززندگی واقع گرایانه باشد . امروزه روشهای درمانی مبتنی برشناخت درمانیاست، مهارتهای زندگی وشیوههای رضامندی رونق زیادی درجامعه یافته وکتابهای زیادی ازروانشناسان غربی ترجمهشده است، برخی آموزه هاهمان آموزه های ائمه معصومین است ولی برخی متناسب بافرهنگ مانیست. خوشبختانه دینآموزه های فراوانی درحوزه مهارتهای زندگی داردیکی ازدغدغه های دین رضامندی اززندگی ویکی ازرسالت های آنآموزش مهارتهای زندگی کردن است . بدیهی است که اگرمهارت های زندگی از پایگاه دین بیان شودهم تاثیربیشتریدرمردم خواهدداشت هم بیشترمی توان به آن اعتماد کرد .شیوه های دین ی آموزه ای ازشیوه های شناختی،عاطفی،رفتاری است که برعکس آموزه های بشری که برایپاسخگویی آدرس غلط می دهد جامع نگرو دقیق ومنطبق با واقعیت است .این مقاله دردوبخش، باورهای رضامندی که نقش شناخت هاو باورها رادرتصحیح انتظارات واحساسات ومهارتهای مقابلهباتنیدگی (استرس) برای کاهش بیماری روانی ازدیدگاه قرآن کریم ومعصومین بیان شده است.