مقاله مهارت رایانه ای دهیاران شهرستانهای بهشهر و گلوگاه (استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: مهارت رایانه ای دهیاران شهرستانهای بهشهر و گلوگاه (استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله مدیریت روستایی
مقاله دهیار
مقاله مهارت رایانه ای
مقاله شهرستان گلوگاه
مقاله شهرستان بهشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی نژاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: فضلعلی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوری اطلاعات به عنوان مجموعه ای از مهارت ها اهمیت روزافزونی برای مردم در کلیه امور زندگی پیدا کرده است. امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فناوری، روندی انفجاری و غیرقابل کنترل به خود گرفته است؛ به گونه ای که جهان هر روزه شاهد کشف و اختراع ابزارها و وسایل، تبیین روش ها، ساختارها و فرایندهایی است که بدون کاربست آن ها حل مسایل و مشکلات سازمان ها امکان پذیر نیست، بدین معنا که انسان ها ناگزیرند برای مواجهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آن ها، همواره خود را با دانش و فناوری های جدید مجهز کنند. بنابراین ممکن است انسان ها در مقطعی از زمان از دانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده های سازمانی برخوردار باشند، ولی تغییرات و تحولات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ می کند. بنابراین بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آن ها برای سازگاری با تغییرات ضروری است. با توجه به این مساله، در این تحقیق بر آن شدیم تا به اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت روستاهای ایران و بررسی میزان مهارت دهیاران در استفاده از فناوری اطلاعات و میزان تاثیر عوامل جغرافیایی و ویژگیهای شخصی دهیاران در میزان مهارت آنها بپردازیم. بدین منظور از روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی و میدانی جمع آوری شد. در این تحقیق، بر اساس چارچوب نظری، پرسشنامه ها تهیه و عملیات میدانی انجام شد. پرسشنامه نهایی توسط ۱۶ دهیار روستاهای دارای دهیاری شهرستان گلوگاه و ۳۳ دهیار روستاهای دارای دهیاری شهرستان بهشهر از استان مازندران تکمیل شد. تحلیل های آماری نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که بین دهیاران منطقه مورد مطالعه از نظر میزان مهارت الکترونیکی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ همچنین بین دهیاران دو شهرستان گلوگاه و بهشهر از این نظر نیز تفاوتی وجود ندارد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که بین میزان مهارت در استفاده از فناوری اطلاعات و تحصیلات دهیاران در سطح اطمینان ۹۵ درصد و در سطح معناداری ۰٫۰۰۸ تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین میزان مهارت رایانه ای دهیاران و متغیرهایی جغرافیایی مورد مطالعه در این تحقیق شامل میزان فاصله از مرکز شهرستان و استان، نوع راه ارتباطی، وضعیت توپوگرافی و سطح امکانات روستا هیچ گونه تفاوت معناداری از نظر آماری مشاهده نشد.