سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

لیلا زینلی زاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
اعظم زینلی زاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده در مورد ضرورت آموزش و بالندگی نیروی انسانی و نیاز بازار کار به افراد مهاارت آموتتاه در جهت نیل به اهداف شرح داده شود . همچنین در تصوص نقش آموزش های مهارتی در پرورش نیروی کاار مااهر باه عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی توضیحاتی ارائه گردیده است . سپس در مورد کارآفرینی ، بازار کار و اشتغال و متناسب سازی آموزش های مهارتی در جهت تقاضای بازار کار مطالبی به اتتصار شارح داده شاده اسات . در پایاان در تصوص مشکلات و چالش های فرا راه این آموزش ها ، ضعف ها و کمبودها مطالبی ارائه گردیده که در نهایات باا ارائاه پیشنهادهایی در تصوص رفع چالش های فوق و نحوه عملکرد مدیران مربوطه در مواجهه با این چالش ها بحث را به پایان رسانده ایم .